Kirpichnikov, A. I.

Kirpichnikov specialized in iconography, especially that of the Theotokos.